در سیستمهای تلفنی تحت شبکه یا ویپ از تجهیزات زیر استفاده میشود:
IP Phones:

Read more